Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2019-2023

DELEN=LEVEN

– Voor kinderen in Kameroen-

Inhoud

Inleiding

1. Missie/visie

1.2 Doelstelling

1.3 Strategie

2. Huidige situatie

2.1 Activiteiten van de organisatie

3. Toekomst

4. Organisatie

4.1 Bestuur

5. Financiën

Inleiding

Een paar jaar geleden waren vrienden van mij die in Kameroen wonen, op verlof in Nederland. We bespraken o.a. de toestand van het onderwijs in Kameroen en ze vroegen of ik zin had daarheen te komen na mijn pensionering. Omdat ik graag wat wilde reizen, stemde ik toe en in december 2017 was het zover. Een intensief half jaar volgde. Eerst acclimatiseren in het gezin van mijn vrienden in Bamenda. (Noordwest Kameroen) en wennen aan het feit dat er een flinke crisis was en nog steeds is.

Vanaf half januari 2018 ben ik doorgereisd naar Douala en Buea (Zuidwest Kameroen).

Begin mei kwam mijn vriendin Els (nu medebestuurslid) in haar meivakantie spontaan helpen op de school in Douala.

Beiden werden we geraakt door het ontbreken van noodzakelijke middelen in het onderwijs. Op de school in Douala bevindt ongeveer een derde van de leerlingen zich in het autistisch spectrum en daar zou extra scholing van harte welkom zijn.

Langzaam groeide het plan om een stichting te vormen en meer mensen warm te maken voor steun aan de kinderen in dit land. Wij geloven dat educatie de sleutel is om een betere toekomst te krijgen. Wij willen als Stichting dus delen: Geld en kennis op basis van de specifieke behoeften en vanuit de grondgedachte van respect en gelijkwaardigheid.

Met de opgerichte stichting: Delen=Leven geven we een serieuze boost aan het vinden van “mede-delers” omdat we geloven dat het delen van je leven, je tijd en geld, niet alleen leven geeft aan de naaste in Kameroen, maar ook leven, vreugde en zingeving geeft aan je eigen leven!

Margreet van der Weide

-Voorzitter Stichting Delen is Leven voor kinderen in Kameroen-

AUGUSTUS 2019

1. Missie/visie

De missie van de stichting is het bieden van ondersteuning aan het weeshuis (met school), genaamd HOTPEC, in Buea en aan een school voor speciaal onderwijs, de Ray of Hope Academy, in Douala. Beide steden liggen in het zuiden van Kameroen. Buea in het westelijke, Engelstalige deel, waar op dit moment veel strijd is, en Douala in het oostelijke, Franstalige deel.

Vanuit de gedachte dat we een overvloed aan kennis en materiële middelen hebben, willen we delen met onze medemens aldaar. Wij zijn ervan overtuigd dat we beide organisaties kunnen helpen optimaal op eigen benen te staan. Een kerngedachte hierbij is, dat we bij het aangaan van relaties uitgaan van gelijkwaardigheid. Dat betekent ook, dat we onze bijdrage mede zullen afstemmen op wat daar het meest noodzakelijk geacht wordt.

Onze visie is tweeledig:

 1. Ten eerste hebben we tot doel, in de breedste zin van het woord, de bewoners van het weeshuis HOTPEC in Buea te stimuleren om in hun eigen levensbehoeften te voorzien.
 2. Ten tweede willen we voor de school in Douala vanuit de mogelijkheden en de kennis die we hebben over educatie, het onderwijs daar op een hoger plan trekken.

1.2 Doelstelling

DELEN =LEVEN voor kinderen in Kameroen heeft als doelstelling dat door het delen van gelden en kennis zowel de Ray of Hope Academy als HOTPEC een hogere mate van zelfstandigheid, zelfvoorziening en kwaliteit gaat bereiken.

1.3 Strategie

We gaan in Kameroen voor HOTPEC aan de slag met de uitbouw van de viskwekerij, het zaai klaar maken van de aangeschafte akkers en we gaan de school ondersteunen met lesmaterialen.

In Douala wordt de Ray of Hope Academy versterkt door het delen van kennis. Daarnaast willen we materialen aanreiken voor de kinderen met speciale onderwijsbehoeften. (Voornamelijk leerlingen met ASS problematiek en zeer moeilijk lerende leerlingen) We ondersteunen en sponsoren de trainingen voor leerkrachten zodat zij daarna zelf deze specifieke kennis kunnen delen. Elk jaar zullen we evalueren hoe het ervoor staat bij beide organisaties en wat zij verder nog nodig hebben.


2. Huidige situatie

Op dit moment zijn wij een startende stichting waarbij we duidelijk in een fase van opbouw zitten. Het vormgeven van de website om zo aandacht en sponsoren te genereren heeft op dit moment prioriteit. Wel zijn er in het afgelopen jaar al een aantal zaken gerealiseerd:

 • In de Ray of Hope Academy is een bibliotheek ter ondersteuning van het leesonderwijs opgezet.
 • Op HOTPEC is een muur gebouwd rondom het complex ter beveiliging van kinderen en staf.
 • Trainingen op het gebied van onderwijs en pedagogiek zijn door Margreet van der Weide en Els Woudsma gegeven aan het team op de Ray of Hope Academy.
 • Er is geïnvesteerd in de viskwekerij en de aanschaf van materiaal om de akkers te kunnen schoonmaken.
 • Deze zaken zijn betaald uit giften van de bestuursleden en kennissen daarvan
 • Ondertussen is er een lente fancy fair gehouden door De Blink, school voor speciaal onderwijs te Veenendaal. Hiervan zijn 2 desktop computers gekocht voor het team van de Ray of Hope Academy in Douala.
 • Op basisschool De Burcht in Veenendaal is een sponsorloop gehouden waarbij €5500,- is opgebracht. Dit bedrag gaat in de kas om de activiteiten en de werkdoelen voor de komende periode te kunnen bekostigen.
 • In HOTPEC is bijgedragen aan een vaccinatieprogramma voor Hepatitis-B
 • Educatief materiaal naar HOTPEC verzonden.
 • Een bijdrage is geleverd aan de kosten voor het ontginnen van twee hectares land voor HOTPEC.
 • Er is geld gestuurd voor voedsel. In verband met de crisis daar zijn er regelmatig onvoldoende middelen om de meer dan 100 monden in het weeshuis te voeden.


2.1 Activiteiten van de organisatie

Voor de aankomende periode zijn de volgende werkdoelen geformuleerd:

 • Ontwerpen van een toegankelijke website met goede- en relevante informatie ter ondersteuning van de stichting;
 • Werven van sponsoren;
 • Door goed te communiceren met onze mensen in Kameroen  inventariseren en finetunen van ondersteuningsbehoeften.
 • Contact onderhouden met twee Duitse stichtingen, dat zijn Mahzukam en Greenstep

3. Toekomst

De te ontplooien activiteiten zijn voornamelijk op de korte termijn (1 jaar) gepland. Doordat er in de komende maanden moet blijken of de groei van het aantal sponsoren gaat toenemen, kunnen we niet te ver vooruit plannen. Wat op dit moment ook speelt is de politieke situatie in Kameroen. Een deel van de Engels sprekende bevolking wil een zelfstandige staat bewerkstelligen. Er is regelmatig onrust door acties van rebellen vanuit dit deel die in conflict komen met de regering. Het geeft vooral voor HOTPEC in Buea belemmeringen. Scholen worden geheel of gedeeltelijk gesloten en de economie lijdt onder de crisis. Het is voor ons daardoor lastig om op dit moment af te reizen om ter plekke te kunnen bespreken wat er precies aan ondersteuning nodig is. Nu hebben we wekelijks app en/of telefonisch contact met de mensen iin Buea.

We hopen in de toekomst een werkbezoek in te plannen om nog beter af te kunnen stemmen met onze contactpersonen in Kameroen. Hierdoor zullen wij de te behalen doelen beter kunnen communiceren naar de achterban zodat er een hogere betrokkenheid gecreëerd gaat worden.

4. Organisatie

De stichting wordt geleid door het dagelijks bestuur dat op dit moment bestaat uit drie leden. De taken worden onbezoldigd uitgevoerd. Wel kunnen gemaakte onkosten naar redelijkheid worden vergoed. Het bestuur komt minstens 3 keer per jaar bij elkaar. Verder overleg geschiedt per email en app.

Hieronder volgen de administratieve gegevens van DELEN=LEVEN

Naam Sti. DELEN=LEVEN voor kinderen in Kameroen
Datum akte van oprichting
23 juli 2019
Kamer van Koophandel nummer
75432064
RSIN of fiscaal nummer
860280895
Postadres Schoolstraat 25 6265AR Sint Geertruid
Telefoon (voorz.)
06 22154285
Website
Www.delenisleven.nl
ANBI status
Ja


4.1 Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Mw. Margreet van der Weide

Secretaris: Mw. Eefke Hoekstra-Bijlsma

Penningmeester: vacant

De akte van oprichting met de daarbij vastgestelde statuten zijn te downloaden vanaf de website.

5. Financiën

De stichting heeftten tijde van de oprichting €5162,- in kas. Dit bedrag gaat besteed worden aan: kosten projecten en organisatie kosten.

Onder de organisatiekosten staan begroot:

 • Kosten administratie
 • Bankkosten
 • Kosten ontwerp website
 • Reiskosten bestuursleden
 • Kosten oprichting stichting ( = factuur notaris)

De projectkosten voor het kalenderjaar 2019 bestaan uit:

 • Aanschaf computers Ray of Hope Academy
 • Spel- en leermiddelen HOTPEC
 • Bouwkosten ommuring HOTPEC
 • Bibliotheek kast- en boeken Ray of Hope Academy
 • Verscheping spel- en leermiddelen HOTPEC
 • Opschonen en zaai-klaar maken gekochte akker HOTPEC

In onderstaande Excel sheet staan de kosten en baten tot 22 augustus 2019

2019

De jaarlijkse verantwoording van de inkomsten en uitgaven zal beschreven worden in het jaarverslag dat gepubliceerd zal worden op de website.

Om de stichting financieel gezond te houden zal jaarlijks een activiteitenplan worden opgesteld waarbij het werven van gelden een onderdeel zal zijn.